ul. Krasińskiego 8/1
33-100 Tarnów

14 692 81 97
+48 604 266 501

Regulamin rejestracji online

Niniejszy regulamin określa warunki i zasady korzystania z konsultacji online oraz z systemu internetowej rejestracji dostępnego na stronie www.alicjakraspsychiatra.pl.

§ 1. Definicje
 1. Usługodawca – Specjalistyczny Psychiatryczny Gabinet Lekarski Kras Alicja, ul. Krasińskiego 8/1, 33-100 Tarnów, NIP: 8731428389, REGON: 850274653.
 2. Serwis – strona internetowa prowadzona przez Usługodawcę, dostępna pod adresem https://www.alicjakraspsychiatra.pl/.
 3. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z usług za pośrednictwem Serwisu.
 4. Konsultacja online – usługa medyczna świadczona przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika drogą elektroniczną w formie wideorozmowy lub telekonsultacji, której zasady i zakres świadczenia określa niniejszy Regulamin.
 5. Formularz rejestracji – dostępny w Serwisie formularz umożliwiający dokonanie rezerwacji terminu wizyty lub konsultacji online oraz jej opłacenie.
§ 2. Ogólne warunki korzystania z Serwisu
 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami oraz niniejszym Regulaminem.
 2. Dostęp do Serwisu jest możliwy na urządzeniu komputerowym lub mobilnym podłączonym do Internetu, wyposażonym  w dowolną przeglądarkę internetową z włączoną obsługą plików Cookies oraz JavaScript.
§ 3. Konsultacja online
 1. W celu skorzystania z Konsultacji online należy:
  – dokonać rezerwacji terminu i rodzaju usługi za pomocą Formularza rejestracji dostępnego w Serwisie,
  – zaakceptować Regulamin rejestracji online,
  – dokonać płatności za usługę przy użyciu systemu akceptowanego przez Serwis.
 2. Konsultacja online w formie rozmowy telefonicznej jest realizowana wyłącznie na numer telefonu zarejestrowany w Polsce (prefiks +48), który należy podać w Formularzu rejestracji.
 3. Konsultacja telefoniczna następuje po nawiązaniu połączenia telefonicznego, które jest inicjowane przez Usługodawcę na numer telefonu podany przez Użytkownika w Formularzu rejestracji.
 4. Możliwa jest zmiana wyznaczonej godziny rozpoczęcia Konsultacji online +/- 10 minut.
 5. Czas trwania Konsultacji online wynosi maksymalnie 30 minut.
 6. Zaleca się, aby Użytkownik zadbał o możliwość prowadzenia swobodnej rozmowy bez udział osób trzecich. Ewentualny udział innych osób w rozmowie może nastąpić wyłącznie po wyrażeniu zgody przez Użytkownika .
§ 4. Zasady rejestracji online
 1. Serwis za pomocą Formularza rejestracji udostępnia możliwość rezerwacji terminów wizyt w gabinecie oraz Konsultacji online.
 2. Rezerwacja może być dokonana nie wcześniej niż 14 dni przed oraz nie później niż 1 dzień przed planowanym terminem wizyty/konsultacji.
 3. Po prawidłowym wypełnieniu Formularza rejestracji i dokonaniu płatności Użytkownik otrzyma wiadomość e-mail potwierdzającą dokonaną rezerwację.
 4. Koszt wizyty w gabinecie oraz Konsultacji online uzależniony jest od rodzaju usługi. Szczegóły dostępne są w zakładce Cennik.
§ 5. Płatności
 1. Opłata za Konsultację online pobierana jest z góry poprzez system płatności internetowych Przelewy24 – PayPro S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań.
 2. Opłata za wizytę w gabinecie może być dokonana z góry poprzez system płatności internetowych Przelewy24 lub osobiście w gabinecie w dniu wizyty.
 3. Paragon wystawiony przez Usługodawcę za Konsultację online opłaconą z góry poprzez system płatności internetowych zostanie wysłany do Użytkownika w formie wiadomości MMS na podany numer kontaktowy, oryginał paragonu dostępny będzie do odbioru w siedzibie Usługodawcy.
§ 6. Odwołanie rezerwacji
 1. Użytkownik ma prawo odwołania dokonanej rezerwacji online najpóźniej na 24 godziny przed terminem wykonania usługi.
 2. Odwołanie rezerwacji następuje poprzez wysłanie do Usługodawcy za pomocą formularza kontaktowego wiadomości z prośbą o odwołanie rezerwacji. W formularzu należy podać te same dane kontaktowe (adres e-mail, nr telefonu), których użyto podczas dokonywania rezerwacji.
 3. W przypadku, gdy Użytkownik nie skorzysta z zarezerwowanej usługi z jakiejkolwiek przyczyny leżącej po stronie Użytkownika lub odwoła rezerwację, która została opłacona z góry poprzez system płatności internetowych, opłata nie zostanie zwrócona, gdyż dokonanie opłaty za wizytę z góry jest opcjonalne, podczas rezerwacji online Użytkownik ma prawo wybrać opcję uregulowania należności osobiście w gabinecie w dniu usługi, o czym mowa w § 5 pkt 2.
§ 7. Dane osobowe
 1. Wszelkie dane osobowe podane w procesie rejestracji w Serwisie będą wykorzystane przez Serwis wyłącznie do celów realizacji usługi.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące gromadzenia, przetwarzania i przechowywania danych osobowych znajdują się w polityce prywatności.
§ 8. Reklamacje
 1. Użytkownik ma prawo złożyć reklamację odnośnie braku realizacji usług wymienionych w Regulaminie lub realizacji ich niezgodnie z jego postanowieniami pisemnie na adres Specjalistyczny Gabinet Lekarski Kras Alicja, ul. Krasińskiego 8/1, 33-100 Tarnów.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane Użytkownika umożliwiające jego identyfikację, przyczynę złożenia reklamacji oraz określać żądanie Użytkownika.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
§ 9. Postanowienia końcowe
 1. Regulamin obowiązuje od dnia 17.05.2022 r.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie, o których Użytkownicy zostaną poinformowani poprzez umieszczenie informacji na stronie Serwisu.
 4. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia na stronie Serwisu.